“Cùng chung tay đóng góp để xây dựng Họ Đạo lớn mạnh
trong sự hiệp nhất với Chúa Kitô.”