Khối Truyền Giáo

Trưởng Khối

Giuse Nguyễn Quang Tấn

  • 678-670-0817
  • tan.q.nguyen@cttdvnatl.org

 

Phó Khối

Giuse Trần Khiêm Chánh

  • 678-234-6530
  • chanhvictor@yahoo.com

 

Comments

No comments yet.

Nickname:
E-mail:
Homepage:
Comment:
 Add your comment