Khối Hành Chánh

Trưởng Khối

Phêrô Nguyễn Đức Phúc

678-978-4518

 

Phó Khối

Phêrô Đỗ Cao Long

678-222-6841

Comments

No comments yet.

Nickname:
E-mail:
Homepage:
Comment:
 Add your comment