...

Read more

Suy Niệm Lời Chúa

Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn. Hãy vào mà hưởng niềm vui…

Read more

Ý Chỉ Cầu Nguyện

Xin cho Kitô hữu ở Á Châu – Để các Kitô hữu ở Á Châu, bằng chứng từ Phúc Âm ở lời nói và việc làm, có thể cổ võ việc đối…

Read more