Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thuộc Tổng Giáo Phận Atlanta là cộng đoàn người Công Giáo gốc Việt cùng sống cử hành, loan truyền đức tin Công Giáo, đồng thời duy trì va...

Read more

Suy Niệm Lời Chúa

Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn. Hãy vào mà hưởng niềm vui…

Read more

Ý Chỉ Cầu Nguyện

Các linh mục và thừa tác vụ mục vụ. Cầu cho các linh mục, những người có kinh nghiệm về sự mệt mỏi và có đơn trong công tác mục…

Read more